در کتاب (کانگ فوی چینی فلسفه دفاع ازخود) که مولف آن شخص بروس لی می باشد، این ستاره هنرهای رزمی، کانگ فوی چوی لی فوت را به عنوان یکی از بهترین سبک های رزمی دربین ۴۰۰۰ سبک رزمی موجود درچین نام برده است و چوی لی فوت را پرچم دار سبک های کاربردی و مبارزاتی قلمداد کرده است.

 

همچنین درکتاب (آموزش گام به گام کانگ فو) که مولف آن نیز شخص بروس لی میباشد در صفحه ۱۰۶ خلاصه ای از تاریخچه سبک بی همتای چوی لی فوت بیان شده است و بروس لی درصفحه ۱۰۷ به تمرین مخصوص (ساعدآهنین) درسبک چوی لی فوت پرداخته و در صفحه ۱۰۸ ازچوی لی فوت به عنوان یکی ازپیچیده ترین سبک های کانگ فو یادکرده است.

بروسلی
بروسلی

دراین کتاب بروس لی به این صورت بیان داشته:

اگرچه چوی لی فوت یکی ازمشکل ترین سبک های کانگ فو محسوب میشود اما اگر ماهیت چوی لی فوت را درک کنید متوجه خواهید شد که چندان هم مشکل نیست و درآن هم ضربات محکم (بااستفاده ازتمام قدرت وفیزیک بدن) و هم ضربات نرم(ضربات متافیزکی با استفاده ازانرژی درونی) وجوددارد.

سپس یک تمرین سنتی چوی لی فوت به نام (بسته کاغذی) راتشریح نموده است که با انجام اولین مرحله ی این تمرین، قدرت ضربات مشت شمابه طرز چشمگیری افزایش می یابد و پس ازموفق شدن در انجام صحیح مرحله دوم تمرین، شما به مهارتی باور نکردنی و اعجاب انگیز در ضربات مشت شوک دار (قدرتی-سرعتی) دست می یابید.

بروس لی در صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ به برخی از سلاح های سرد درسبک چوی لی فوت پرداخته است.